OVK Åtgärder

Åtgärdar brister i din ventilation | 070-424 25 00

Åtgärder vid OVK

Fungerar ventilationen som den ska?

Alla byggnader och lokaler måste ha en godkänd ventilation enligt lag. Luftens kvalitet är en avgörande faktor för människors hälsa och välmående. För att säkerställa luftens kvalitet i alla byggnader där det vistas människor finns det krav på att det kontinuerligt görs en OKV, det vill säga obligatorisk ventilationskontroll.

Efter en OVK kan det uppkomma fel och brister som bör åtgärdas omgående. Vilket är mycket viktigt för att säkerställa att luftens kvalitet är tillräckligt bra för alla som vistas i lokalerna.

Byggnadsägarens ansvar

Det är den som ansvarar för fastigheten, till exempel ägaren eller bostadsrättsföreningen, som ansvarar för att ventilationskontrollen görs regelbundet. Allt regleras noggrant genom lagar och regler. Innan ett nytt ventilationssystem tas i bruk måste det besiktas och godkännas.

Befintliga ventilationssystem måste besiktas vart tredje eller vart sjätte år beroende på kategori av byggnad.

Eventuella brister måste åtgärdas omgående

När det vid en OVK uppkommer fel och brister måste byggnadens ägare åtgärda dessa omgående. Ägaren bär hela ansvaret för att vidta påtalade åtgärder. Detta är noga reglerat i bygglagstiftningen.

Det är kommunens byggnadsnämnd som ansvarar för kontroll och tillsyn åtgärderna åtgärdats på rätt sätt. Om detta inte görs i tid kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att själv genomföra den.

frånluft ventil

Hur går en OVK till?

Under en OVK kontrolleras att ventilationssystemet inte innehåller luftföroreningar som kan spridas i byggnaden. Det kontrolleras även att ventilationssystemet fungerar som det ska och har lättåtkomliga instruktioner och skötselanvisningar.

När första besiktningen utförs kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper stämmer överensstämmer med gällande föreskrifter. Vid kontinuerliga besiktningar ska det kontrolleras att funktionen och egenskaperna är samma som utlovades när systemet togs i bruk. Det ska också undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet utan att försämra inomhusklimatet.

Vid en besiktning måste allt noggrant dokumenteras och redovisa resultatet för ägaren. Brister och felaktigheter i ventilationsanläggningen måste noga påtalas till byggnadens ansvarige. Protokollen måste undertecknas av certifierad fackman, med exemplar till byggnadsägaren och byggnadsnämnden.

Ta hjälp av en expert

Vi är ett entreprenadföretag med stor expertis och kunnande inom ventilation. Låt oss tryggt och säkert ta hand din OVK och vidta alla eventuella åtgärder för att säkerställa att inomhusluften är av godkänd kvalitet.

Vi arbetar i Stockholmsområdet mot små och stora kunder och åtar oss både privat- och företagskunder. Vi har en stor yrkesstolthet och har ett stort kundfokus som genomsyrar hela vår verksamhet. Våra arbeten genomförs med stor noggrannhet och kvalitet, men även med ur ett hållbarhetsperspektiv, för bästa resultatet.

Vi utför även andra tjänster förutom OVK, som till exempel luftflödesmätningar, underhåll och service av ventilationssystem.

Behöver du hjälp med en OVK och med eventuellt efterföljande åtgärder? Kontakta oss via formuläret, mail: [email protected] eller telefon: 08 - 522 990 90.

Låt oss göra en OVK för att säkerställa din miljö